Anzahl der Begriffe: 0 0,00 EUR

AGB

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu autobelay.de , jehož provozovatelem je:

Horolezecké centrum Brno s.r.o., Baarovo nábřeží 13, Brno, 614 00, Česká republika, 
IČ:28325851, DIČ:CZ28325851, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 61462, 

tel.: +420607730335, e-mail: info@autobelay.cz (dále jen "Prodávající")

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VYPLNĚNÍ, ZPRACOVÁNÍ A STORNO OBJEDNÁVKY:

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží (produktů) Prodávajícím jeho zákazníkům (dále jen "Kupující").
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje závaznost objednávky. O přijetí objednávky, pokud uvede Kupující správnou e-mailovou adresu, bude informován potvrzovacím e-mailem. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky Kupujícím.
Odesláním objednávky Kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.
Pokud objednané zboží není v době objednání skladem, bude Kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím e-mailu. Pokud v takovém případě provede Kupující do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou. Při stornu objednávky poslaném e-mailem uvede Kupující jméno, e-mail a popis zboží, jehož objednávku stornuje. Pokud objednávka stornována nebude, má Prodávající za to, že Kupující zboží odebere ihned po naskladnění.
V případě nejasností má Prodávající právo kontaktovat Kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat Kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud Kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění Prodávajícím, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy.
Kupující může objednávku stornovat do 8 hodin od přijetí potvrzovacího mailu bez udání důvodu. Po této době lze provést storno pouze tehdy, když Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Pokud dojde k stornování potvrzené objednávky po udané časové lhůtě, je Kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako např. doprava v případě nevyzvednutí zboží zaslaného na dobírku, atp.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele
 • zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a Kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud Kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

CENY ZA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY:

Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Zboží je majetkem Prodávajícího do doby, než je Kupujícím v plné výši zaplaceno.
Prodávající nabízí několik druhů dopravy a platby.

DODACÍ PODMÍNKY:

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které má Prodávající na skladě, probíhá odeslání zásilky zpravidla do 1-2 pracovních dnů. Pokud nebude moci Prodávající tuto lhůtu dodržet, bude o tom Kupujícího před vypršením této lhůty písemně /mailem/ informovat.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající /pokud se s Kupujícím nedohodl jinak/  Zásilka, která je doručovaná na fakturační adresu, obsahuje daňový doklad. V případě, že je zboží doručováno na jinou než fakturační adresu, zásilka obsahuje dodací list a faktura je zaslána poštou na fakturační adresu. Nestandardní postup lze individuálně domluvit.

Rozvoz zboží zajišťuje Prodávající po celé České republice.

 • prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě ke Kupujícímu

VADY ZBOŽÍ, JEJICH UPLATŇOVÁNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST:

Prodávající odpovídá za vady zboží týkající se jeho množství, provedení nebo jakosti, které mělo zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho předání Prodávajícím k přepravě.
Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po jeho převzetí, nejpozději však do deseti dnů od tohoto převzetí. Pokud zjistí, že zboží vykazuje vady, je povinen výskyt vad písemně (doporučeným dopisem, emailem, faxem) oznámit Prodávajícímu. Písemné oznámení o výskytu vad musí obsahovat číslo faktury, kterou byla vyúčtována kupní cena vadného zboží a rovněž číslo dodacího listu, na kterém bylo dodání tohoto zboží potvrzeno.
Práva vyplývající z vad zboží nemohou být Kupujícímu přiznána, pokud Kupující neoznámí Prodávajícímu výskyt vad bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil

 • zjevné vady při převzetí zboží
 • vady při prohlídce, kterou byl povinen uskutečnit, nebo
 • vady skryté později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

V případě uznání reklamace je Kupujícímu zasláno nové adekvátní zboží, jemuž běží nová záruční lhůta. V případě, že již není možné zboží nahradit, může se Kupující rozhodnout, zda odstupuje od Kupní smlouvy s následným vrácením peněz, nebo bude požadovat jiné zboží ve stejné hodnotě. Stejně tak, pokud se na zboží objeví 2 x stejná vada, kterou Kupující postupně reklamoval.
Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost, a to v trvání 2 let od okamžiku dodání zboží. Kupujícímu, případně v trvání delším, pokud je tato delší doba uvedena v návodu k použití daného zboží. Po tuto dobu bude zboží způsobilé pro použití k účelu, pro který je určeno a bude splňovat parametry uvedené v návodu k použití, pokud je takovým návodem opatřeno. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, však nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí Prodávající splnil svůj závazek. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží.
Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající je oprávněn naúčtovat Kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno Kupujícímu.
Reklamační adresa a osoba pověřená vyřizováním reklamací:

Horolezecké centrum Brno s.r.o.,
Lezecké centrum Duro
Slaměníkova 23b
614 00, Brno

Tel.: +420607730335
Kontaktní osoba: Petr Smejkal

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující může využít formulář určený k odstoupení od smlouvy Kupující uvede číslo faktury a datum nákupu.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty
Kupující na své náklady pošle zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zpět na adresu sídla Prodávajícího a to za následujících podmínek:

 • zboží by mělo být nepoškozené, nepoužité a v původním obalu
 • Prodávající má právo požadovat úhradu nákladů vzniklých v důsledku snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno tím, že Kupující se zbožím nakládal jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s dokladem o koupi
 • ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
 • při částečnému odstoupení od smlouvy má kupující nárok na vrácení poměrné výše poštovného k celkové ceně objednávky
 • Kupující nebude posílat zboží zpět na dobírku (zboží na dobírku nebude Prodávajícím vyzvednuto)
 • Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží (tj. náklady na dopravu zboží od Kupujícího k Prodávajícímu)

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Prodávající zašle peníze za zboží (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) převodem na účet Kupujícího a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží, či jinak odporující výše uvedeným podmínkám, se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude Prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno v sídle Prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za každý započatý den uschování.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Data Kupujícího budou uschována a chráněna před zneužitím a nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu /vyjma nezbytných údajů poskytnutých dopravní službě/. Data Kupujícího mohou být využita pouze Prodávajícím a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace s Kupujícím.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i při změně své obchodní politiky. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí nejméně pět pracovních dní předem, a to zveřejněním na www stránkách autobelay.cz
Ostatní práva a povinnosti obou stran neobsažená v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě se řídí právním řádem České Republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění.
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2018.

Hinweis zu Cookies: Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Mehr Informationen